DeutschEAUTARCIEEnglishEAUTARCIEEspañolEAUTARCIEFrançaisEAUTARCIEItalianoEAUTARCIE MagyarEAUTARCIENederlandsEAUTARCIE
Eautarcie - Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
HomepageInleidingEcologische afwateringRegenwater opvangenGrijswaterbeheerWaterloze toilettenEAUTARCIE wereldwijdHet gezamenlijke beheer van water en biomassaBezinningen over waterbeleidSitemap EAUTARCIE, Duurzaam waterbeheer voor de wereld
Sitemap
Overzicht site

Lexicon
Actievekoolfilter
Afvalwater
Anaërobe put
Aquariumbeluchter
Beluchtingsput
BEV
Bezinkbekken
Bezinkput
Biochemische zuurstofvraag (BZV5)
Biocompatibel water
Biodynamische landbouw
Bioëlektronica van Vincent (BEV)
Bio-energie
Biofilm
Biogestuurd strooiseltoilet (BST)
Biomassa-energie
Bioreactor voor grijs water
Biostrooiseltoilet (BST)
Bladfilter
Bodemleven
Bodemvorming
BST
BZV5
Chemische zuurstofvraag (CZV)
Compostering
Compost boiler
CZV
Drinkwater
Droogtoiletten
EAUTARCIE
EAUTARCIE-systeem
Ecologisch sanitair beheer
ECOSAN
Eersteneerslagcollector
Eindbewerkingsvijver
Elektrolyt
Eutrofiëring
Filterende plantenbak
Filterende plantengracht
Fotopurificatie
Gebruik van regenwater
Geleidbaarheidsmeter
Grijs water
Grijswaterput
Grondwaterlaag
Helofytenfilter
Huishoudelijk afvalwater
Humus
Hydrofoorsysteem
IE
Insijpelingsput
Insijpelingsveld
Inwoner-equivalent (IE)
Klassiek sanitair beheer
Leefmilieuprestaties
Mesofiele micro-organismen
Methode Jean Pain
Microfiltratie
Nanofiltratie
Natte zone
Omgekeerde osmose
Oxidator
pH
PLUVALOR
PLUVALOR-systeem
Pneumatische peilmeter
Randstedelijk
Redox
Redoxreactie
Reductor
Regenwaterput
Recupwater
rH2
Rizosfeer
SAINECO
Sedimentfilter
Sulfonaten
Teelt op biogestuurd strooisel
Thermofiele micro-organismen
TRAISELECT
TRAISELECT–systeem
Veilig gebruikswater
Veilig nutswater
Versnipperd griendhout
Versnipperd hakhout
Verspreidingsbuis
Waterhuishouding
Waterloze toiletten
Waterpeildetectie
WC
Zaagseltoilet (« Sawdust toilet »)
Zuivering door planten
Zuiveringssysteem met planten
Zuiveringsprestaties
Zuivering van huishoudelijk afvalwater
Zwart water

Meest gestelde vragen

Documentatie

Laatste update : 2017-05-05


Lexicon

Teksten ontwikkeld en aangepast door Andre Leguerrier op basis van de werken van Joseph Országh, vertaald door Jos Debouvere.

Actievekoolfilter

Een type filter dat gebruikt wordt om onzuiverheden van organische aard, zoals pesticidenresidu’s, detergenten, koolwaterstoffen, enz. uit het water te filteren. Bij de productie van drinkwater dient deze filter ook om de smaak van het water te verbeteren. Vertrekt men van regenwater uit een betonnen put, dan verwijdert deze filter de cementsmaak en de eventuele geuren of (gele) kleur afkomstig van de gisting van slib. Om bacteriële ontwikkeling te verhinderen tussen de korrels van de actieve kool, behandelt men het filterelement met zilverionen. Een dergelijk filter noemt men bacteriostatisch. In een PLUVALOR-systeem moet niet alle water dat uit de pomp komt met een actievekoolfilter worden behandeld. Het gebruik ervan wordt voorbehouden voor de productie van drinkwater, waarbij men het keramisch filter voor de microfiltratie plaatst. Sommige keramische filters zijn reeds uitgerust met bacteriostatische actieve kool.

BOVEN

Anaërobe put

Zie Grijswaterput.

BOVEN

Aquariumbeluchter

Beluchter die courant gebruikt wordt in aquaria, nuttig om geuren in de regenwaterput tegen te gaan. Hetzelfde apparaat kan gebruikt worden om de geur van gezuiverd grijs water te verminderen, afkomstig uit een grijswaterput. Het apparaat moet samen met een bellenbeluchter op de bodem van de put worden geplaatst.

BOVEN

Beluchtingsput

Een put of gracht die dient om de geur van voorgezuiverd water aan de uitgang van de anaërobe of grijswaterput te verzachten. Er wordt een aquariumbeluchter in geplaatst om het water van zuurstof te voorzien.

BOVEN

BEV

De afkorting van Bio-elektronica van Vincent.

BOVEN

Bezinkbekken

Een tussenliggende verzamelput voor te stockeren regenwater of bij afvoer van afvalwater, waar zwevende reststoffen in het water zich op de bodem kunnen afzetten. Hij vormt een essentieel onderdeel van het PLUVALOR-systeem.

BOVEN

Bezinkput

Een put van enkele meter diep via dewelke geloosd huishoudelijk water «  bezinkt  » in de bodem. De diepte van een goede bezinkput blijft altijd boven het niveau van de grondwaterspiegel. Uitspreiding in de bodem is een techniek die meestal wordt gebruikt als eindfaze van individuele zuiveringssystemen. Als men dit systeem toepast bij aanwezigheid van zwart water, dan zal het grondwater met nitraten vervuild raken. En hoe beter men het zwart water zuivert vóór insijpeling, hoe meer men het grondwater zal vervuilen. Deze techniek is dus enkel geschikt voor insijpeling van grijs water dat vooraf behandeld werd in een grijswaterput. In dat geval is het laatse stap in een basis zuiveringsysteem voor grijs water, als alternatief voor verspreidingsbuis. Als de grondwaterlaag zich voldoende diep bevindt en de bodem voldoende doordringbaar is, dan is de bezinkput een doeltreffend en goedkoop alternatief voor de verspreidingsbuis, zij het dan enkel voor grijs water. Het is belangrijk dat zwart water nooit via een bezinkput wordt geloosd.

BOVEN

Biochemische zuurstofvraag (BZV5)

Is een maat voor de hoeveelheid verbruikte zuurstof door micro-organismen die het in het water aanwezige organische materiaal afbreken: gemeten na 5 dagen oxidatie door bacteriën. De meting van de BZV maakt het mogelijk om de vuilvracht in afvalwater te beoordelen.

BOVEN

Biocompatibel water

Een begrip dat door Joseph Országh gelanceerd werd in 1995 [1] en dat gebaseerd is op de criteria van de bio-elektronica van Vincent. Het gaat om een drinkwater dat aan andere criteria voldoet dan het wettelijk bepaalde drinkwater, en waarvan de herhaalde inname geen gezondheidsproblemen veroorzaakt. Het is lichtjes gemineraliseerd (minder dan 250 mg/l), lichtjes zuur tot neutraal (pH tussen 5 en 7,5) en chemisch « onverschillig » of neutraal (rH2 onder 29). Deze waarden zijn strenger dan die voor wettelijk bepaald drinkwater. Daartegenover staat dat biocompatibel water een kleine hoeveelheid fecale bacteriën kan bevatten (een tiental per 100 ml) en een honderdtal onschuldige kiemen. Deze hoeveelheden bacteriën worden zeer goed door het menselijk organisme verdragen.

[1]
Ref.: J.Országh, « De bio-elektronica en water voor voedingsdoeleinden » 1e Internationaal Symposium over de biocompatibiliteit van water, dranken en voeding. Niederbronn-les-Bains (Elzas) 23-24 maart 1995.

BOVEN

Biodynamische landbouw

Een landbouwproductiesysteem waarvan de basis werd gelegd door de antroposoof Rudolf Steiner in 1924. Deze techniek valoriseert compost op basis van mest, en verwerpt het gebruik van gesynthetiseerde producten. Compostering gestuurd door « preparaten » op basis van planten en mineralen vormt de kern van de methode. Zij treden op als biokatalysatoren die al actief worden bij heel kleine hoeveelheden. Bepaalde esoterische aspecten van het biodynamisme worden niet door de wetenschap erkend. Toch vertonen de testen uitgevoerd in laboratoria op de invloed van de biodynamische kalender en de preparaten op de evolutie van de teelten correlaties die geen enkele huidige erkende theorie kan verklaren. Rekening houdend met zijn grondslagen en methoden verschilt de biodynamische landbouw méér van de biologische landbouw dan de biologische landbouw van de chemische.

BOVEN

Bioëlektronica van Vincent (BEV)

Een wetenschappelijke theorie op het kruispunt van de elektrochemie, de thermodynamiek en de biologie. Deze wetenschappelijke tak werd vanaf de jaren 1950 ontwikkeld door professor Louis-Claude Vincent. Hij is gebaseerd op vier postulaten gericht op de correlaties die bestaan tussen de uitwisseling van protonen en elektronen in water en de biologische eigenschappen ervan. In overeenstemming met de BEV-theorie lanceerde Joseph Országh in 1995 het begrip biocompatibel water. Het meten van bio-elektronische gegevens (pH, rH2 en resistiviteit) is maar een beginpunt voor toepassingen op allerlei vlak zoals de geneeskunde, de metallurgie en de voedingsindustrie. Na de dood van Louis-Claude Vincent (1986) heeft de BEV ontwikkelingen gekend, zij het vooral theoretisch, die weinig bekendheid hebben in de wetenschappelijke wereld. Op basis van de theorieën van Louis Kervran met betrekking tot biologische transmutaties heeft Daniel Pinon een theorie geformuleerd die het ontstaan van kanker uitlegt en de genezing van kanker door medicijnen die inwerken op de bio-elektronische data van het bloed.

BOVEN

Bio-energie

Zie Biomassa-energie

BOVEN

Biofilm

Een laag bacteriën van een zekere dikte waarmee de wanden van recipiënten en buizen bekleed zijn als ze water bevatten dat niet chemisch ontsmet werd. Wanneer het water uit een recipiënt aan licht wordt blootgesteld, dan krijgt de biofilm een groene kleur door de aanwezigheid van algen. De biofilm is onmisbaar voor het biologisch evenwicht van het water waarin hij zich vormt. Water vervuild door zeep, vetten of detergenten wordt spontaan gezuiverd dankzij de vorming van een biofilm. Het aanvankelijk troebele water wordt finaal helder. Het proces gaat veel sneller onder invloed van het daglicht. In een regenwaterput verzekert de biofilm de goede bewaring van het water. Dat geldt ook voor de tank van systemen die werken met omgekeerde osmose. Water dat in contact staat met een biofilm kan soms meerdere honderden banale (totaal onschuldige) bacteriën bevatten per 100 ml. Om die reden worden omgekeerde-osmosetanks soms behandeld met een verdunde waterstofperoxide-oplossing.

BOVEN

Biogestuurd strooiseltoilet (BST)

Een waterloos toilet van de derde generatie. Het gaat om een inrichting waarmee stoelmest verzameld wordt, die daarna op een gescheiden plaats gecomposteerd wordt. Het werkt als volgt : onmiddellijk na gebruik van het toilet wordt een strooisel van celluloserijk materiaal toegevoegd, waardoor de geur onderdrukt wordt en het composteringsproces in gang wordt gezet. Maar veel belangrijker is nog dat deze inrichting de volledige recyclage beoogt van menselijke mest, om deze dan terug in het milieu te brengen onder de vorm van humus, waar hij dan bijdraagt aan het vernieuwen van het bodemvormingsproces. Urine en mest worden dus niet van mekaar gescheiden, omdat die werkwijze een aanzienlijke verspilling van grondstof teweegbrengt en bovendien een bron van vervuiling is.

BOVEN

Biomassa-energie

Is de intrinsieke energie van de organische stof aanwezig in het weefsel van planten en dieren, die vrijkomt wanneer de chemische bindingen verbroken worden door microbiële vertering, verbranding of ontbinding. De bio-energie is afkomstig van de zonne-energie die rechtstreeks door de planten wordt opgeslagen door middel van fotosynthese, en onrechtstreeks door plantenetende dieren. Biomassa wordt aldus beschouwd als hernieuwbare energie. Wereldwijd is de huidige trend het gebruik of de omvorming van biomassa tot biobrandstoffen, met als doel verbranding (om warmte en elektriciteit te produceren, brandstoffen voor transport, enz.). Nochtans is het gebruik van bioënergie via microbiële vertering (compostering) veel duurzamer voor de biosfeer.

BOVEN

Bioreactor voor grijs water

Zie Grijswaterput.

BOVEN

Biostrooiseltoilet (BST)

Zie Biogestuurd strooiseltoilet

BOVEN

Bladfilter

Een apparaat dat aan het begin van een valgoot geplaatst wordt om bladeren en andere onzuiverheden tegen te houden en op die manier te verhinderen dat ze in de regenwaterput terechtkomen. Dit apparaat draagt bij aan de vermindering van het aantal onderhoudsbeurten van de put en voorkomt voortijdige verstopping van de fijnfilters.

BOVEN

Bodemleven

Alle levende wezens die terug te vinden zijn in de bodem: bacteriën, schimmels, aardwormen, pissebedden, enz.

BOVEN

Bodemvorming

Is het bodemvormingsproces. Dit gebeurt in twee fazen: verbrokkeling van rotsen door erosie en vrieskou, gevolgd door een zogenaamde « organische verwering » door toedoen van planten en alle fauna die boven op die bodem komt leven. Het natuurlijke bodemvormingsproces gebeurt in symbiose met de planten die de bodem bedekken en het bodemleven. Het is het belangrijkste deel van de biosfeer dat onder meer de waterhuishouding van een streek regelt. Planten en bodemleven doen er enkele duizenden jaren over om een tiental cm vruchtbare grond te maken. Enkele tientallen jaren agrochemie kunnen deze weer volledig doen verdwijnen. In veel gevallen eindigt de bevloeiing van niet-moerasgronden (bijvoorbeeld rijstvelden) op termijn met de vernietiging van de bodem door verzilting – zelfs indien men bevloeit met niet-gezouten water.

BOVEN

BST

De afkorting voor Biogestuurd StrooiselToilet.

BOVEN

BZV5

Is de afkorting van Biochemische zuurstofvraag.

BOVEN

Chemische zuurstofvraag (CZV)

Een maat voor de totale vuilvracht aan chemisch oxideerbare deeltjes, meer bepaald op het gebied van afvalwaterbeheer. Zoals voor de BZV wordt de getalwaarde ervan uitgedrukt in milligrammen zuurstof per liter voor de chemische oxidatie van organische stof. De getalwaarde van de CZV is altijd hoger dan die van de BZV. In tegenstelling tot de meting van de BZV gebeurt de meting van de chemische oxidatie onder gestandaardiseerde omstandigheden.

BOVEN

Compostering

Correcte compostering is de kunstmatige nabootsing van het natuurlijke proces van de vorming van humus in de bodem. De tuinier maakt zijn humus door alle tuin- en keukenresten en eender welk ander strooisel op basis van cellulose op een hoop te werpen. Een goede composthoop staat in direct contact met de bodem, zodat de noodzakelijke migratie naar de hoop van regenwormen en van andere bodemorganismen die een belangrijke rol spelen bij de vertering van het organische materiaal niet verstoord wordt. Sommige compostbakken die in de handel worden verkocht, scheiden de compost van de bodem, en zijn daarom af te raden, zeker als het om compostering van stoelmest gaat. Er zijn drie vormen van compostering: de klassieke compostering voor landbouwtoepassingen (zoals diegene hierboven beschreven), de thermogene compostering voor de productie van warmte-energie en de compostering voor hersteldoeleinden met als doel de sanering van vervuilde bodems. De eerste vorm van compostering werkt met een mengeling van dierlijke biomassa die rijk is aan stikstof en van plantaardige biomassa, rijk aan koolstof. De tweede beperkt zich tot plantaardige biomassa, en de derde maakt gebruik van nog andere preparaten.

BOVEN

Compost boiler

Experimenteel systeem om de woning voor te verwarmen met warmte uit een hoop compost opgezet met versnipperd hakhout dat in water gedrenkt wordt (een beetje zoals de methode toegepast door Jean Pain) en waaraan de stoelmest uit het bst wordt toegevoegd. Een warmtewisselaar in de kern van de composthoop is verbonden met vloerverwarmingsbuisjes in de woning en brengt zo een basisverwarming tot in de woning tijdens de wintermaanden.

BOVEN

CZV

Is de afkorting van Chemische zuurstofvraag.

BOVEN

Drinkwater

« Drinkwater » is een wettelijk vastgelegd begrip dat de eigenschappen omschrijft van een voor menselijke consumptie aanvaardbaar water. Zo’n water moet aan een vijftigtal fysicochemische en microbiologische criteria voldoen, maar die bieden geen absolute waarborg dat de gezondheid van de gebruiker erdoor gevrijwaard zal worden. Bovendien variëren de grenswaarden voor drinkwater van land tot land: water kan « drinkbaar » zijn in een land en niet in een ander. In vele landen wordt de waterkwaliteit « drinkbaar » opgelegd voor alle water bestemd voor consumptie. In plaats van zich te baseren op een epidemiologische studie om de tolerantiegrenzen van het menselijk lichaam vast te leggen, heeft de wetgever voor het bepalen van de grenswaarden van de microbiologische parameters voor drinkwater, ervoor gekozen normen op te leggen waaraan in de praktijk alleen maar kan worden voldaan met behulp van chemische ontsmetting. Deze laatste is schadelijk voor de gezondheid van de consument.

BOVEN

Droogtoiletten

Zie Waterloze toiletten.

BOVEN

EAUTARCIE

Dit neologisme werd door Philippe Gauthier en Manu Simon uitgevonden naar aanleiding van de opname van hun film over de eerste installatie gebouwd volgens het autarkieprincipe toegepast op water, waarna dit principe deze naam voortaan kreeg toegewezen.

BOVEN

EAUTARCIE-systeem

Dit is één van de mogelijke wegen naar een ecologisch sanitair beheer, met één bijzonderheid: in plaats van een inventaris van problemen te maken, keert dit systeem terug naar de oorsprong van alle problemen en stelt van daaruit oplossingen voor die doeltreffend, eenvoudig en goedkoop zijn, waaronder het integraal gebruik van regenwater, de selectieve behandeling van stoelmest met behulp van het BST en van compostering, en de selectieve behandeling van grijs water. Kort gezegd, het EAUTARCIE-concept beoogt de reïntegratie van huishoudelijke activiteiten met betrekking tot water in de grote natuurlijke cycli: water, koolstof, stikstof en fosfor.

BOVEN

Ecologisch sanitair beheer

Een holistische benadering van sanitair beheer waarbij men zich bezighoudt met duurzame handelwijzen, rekening houdend met het leefmilieu, en waarbij terugwinning, hergebruik en recyclage van zowel water als van biomassa worden nagestreefd, en dat alles binnen gesloten kringlopen en op sanitair verantwoorde wijze. Deze beheersvorm heeft ook oog voor de invloed van sanitaire installaties op het waterhuishouding van een regio.
In tegenstelling tot de werkwijze van het klassiek sanitair beheer, maakt ook het beheer van water bestemd voor consumptie door gezinnen deel uit van het ecologisch sanitair beheer.

BOVEN

ECOSAN

Zie Ecologisch sanitair beheer

BOVEN

Eersteneerslagcollector

Een apparaat bedoeld om bij de eerste hevige regenbuien na een lange periode van droogte de toevloed aan onzuiver dakwater te onderscheppen en om te leiden. Het moet het binnenkomen van onzuiverheden in de regenwaterput verhinderen. Het om te leiden volume wordt gewoonlijk afgestemd op de dakoppervlakte en het voorziene waterdebiet. Het wordt vóór de regenwaterput geplaatst, en na het netwerk van valpijpen.

BOVEN

Eindbewerkingsvijver

Wordt gebruikt als laatste faze van de selectieve suivering van grijs water volgens het TRAISELECT-systeem. Het betreft een waterdicht bekken, ofwel een kunstmatig aangelegde siervijver voorzien van een ondoordringbare bodem en bezet met planten. De voltooiing van het zuiveringsproces voltrekt zich dankzij het daglicht dat de vuilvracht doet samenklonteren en bezinken. Het betreft hier dus geenszins een zuiveringssysteem door middel van planten. Deze zijn er enkel voor de sierwaarde. Het aldus gezuiverde water beantwoordt vaak aan de normen voor drinkwater.

BOVEN

Elektrolyt

Een stof bestaande uit ionen gevormd door het uiteenvallen van ionverbindingen. Dit wordt de « elektrolytische » splitsing genoemd. Deze kan plaatsvinden door oplossing van minerale zouten in water en ook op hoge temperatuur in gesmolten toestand. Een elektroliet bevat altijd positief geladen kationen en anionen die één of meer negatieve ladingen hebben. De elektroneutraliteits-voorwaarde is er altijd voldaan: het aantal positieve en negatieve elektrische ladingen is er altijd gelijk. Opgeloste minerale zouten, zuren en basen in het water ontbinden altijd, maar in verschillende gradaties. Als de ontbinding zich volledig voltrekt, spreekt men van sterke elektrolieten. Zwakke elektrolieten worden slechts lichtjes ontbonden: het merendeel van de opgeloste moleculen is er in terug te vinden onder de vorm van niet-gesplitste moleculen. Het elektrische geleidingsvermogen is recht evenredig met de ionconcentratie afkomstig van de elektrolytische splitsing.

BOVEN

Eutrofiëring

De massale vermenigvuldiging van algen in het water van rivieren, meren of de zee. De oorzaak is een te hoog gehalte aan nitraten in het water. Ook de aanwezigheid van kleine hoeveelheden fosfaat werkt eutrofiëring in de hand.

BOVEN

Filterende plantenbak

Een variante van de filterende plantengracht. Het is een soort houten bak die op de grond geplaatst wordt, met dezelfde kenmerken als de gracht (planten, onderlaag van gesteente, waterdicht membraan). Deze oplossing is soms nodig als de eindbewerkingsvijver waarin het gezuiverde water wordt geloosd een beetje hoger gelegen is. Als het terrein het toelaat, is het beter om een gracht in de grond uit te graven en daarin een dekzeil te leggen vooraleer hem op te vullen met keien en gewassen grind.

BOVEN

Filterende plantengracht

Een filtersysteem voor grijs water in de vorm van een eenvoudige gracht, gevuld met planten en een onderlaag van rotsen en stenen (dus zonder potaarde), afgesloten met een waterdicht membraan op de bodem. Het systeem is ontworpen om grijs water doorheen de draineerlaag van steen te laten sijpelen, waarbij plantenwortels de tussenruimtes opvullen en zo een doeltreffende filter vormen. Het is belangrijk duidelijk te stellen dat de filterende plantengracht geen zuiveringssysteem met behulp van planten is. Door de afwezigheid van stikstof in het water dat uit de grijswaterput komt, nemen de planten geen enkel element uit het water op. Hun rol beperkt zich tot een fysieke filtratie van zwevende deeltjes.

BOVEN

Fotopurificatie

Een neologisme voor waterzuivering met behulp van daglicht (of daglichtwaterzuivering). Het gaat om een experimentele zuiveringstechniek voor grijs water met behulp van daglicht. Uit waarneming blijkt dat zeepwater dat wordt blootgesteld aan daglicht en aan lucht zich spontaan zuivert. Na verloop van tijd wordt het water dermate proper dat het aan de strengste lozingsnormen voldoet.

BOVEN

Gebruik van regenwater

Zie het PLUVALOR-systeem.

BOVEN

Geleidbaarheidsmeter

Een aanbevolen instrument om de goede werking van een filterapparaat gebaseerd omgekeerde osmose te controleren, zeker voor diegenen die bij hen thuis biocompatibel water willen produceren op basis van leidingwater, bijvoorbeeld om het gepaste moment te bepalen (niet te vroeg, niet te laat) om het membraan te vervangen. De elektrische geleidbaarheid van het water is een belangrijke parameter voor het beoordelen van de kwaliteit ervan. De geleidbaarheid van drinkwater is bijna recht evenredig met het gehalte aan minerale zouten (elektrolieten). Water dat veel minerale zouten bevat, heeft een verhoogde geleidbaarheid. Water dat weinig mineralen bevat, geleidt minder elektriciteit. De bijna lineaire correlatie tussen de geleidbaarheid en het gehalte aan minerale zouten laat een (zeer gemakkelijke) meting van de geleidbaarheid toe en zodoende ook een goede inschatting van de droge rest van een waterstaal. In de handel vindt men geleidbaarheidsmeters met digitale aflezing (voor een twintigtal euro), die dienen om het zoutgehalte of de droge rest van een hoeveelheid water te meten.

BOVEN

Grijs water

Huishoudelijk afvalwater uitsluitend afkomstig van bad en persoonlijke hygiëne, de vaat, de was en de schoonmaak algemeen, in tegenstelling tot zwart water.

BOVEN

Grijswaterput

Een ondergronds opvangreservoir om huishoudelijk grijs water te behandelen. Eigenlijk is dit gewoon een septische put met twee compartimenten, waarin afvalwater gedurende 2 à 3 weken moet verblijven voor een doeltreffende biologische zuivering. Dit proces vindt plaats in een anaërobe omgeving door middel van bacteriën die gedijen in grijs water dat normaal gezien iets warmer van temperatuur is. De bacteriën breken de vetten, detergenten en zepen in het water af, en verkleinen daardoor de vuilvracht aan de uitgang van de put aanzienlijk. Deze « bioreactor » is het sleutelelement van het TRAISELECT-systeem.

BOVEN

Grondwaterlaag

Is de ondergrondse bodemlaag die verzadigd is met water. Deze spreidt zich uit als een soort watervlak bovenop de ondoordringbare lagen van de ondergrond, op die manier heuse lagen vormend en variërend in dikte van enkele centimeter tot meerdere tientallen, zelfs honderden meter. Hij wordt gevoed door de insijpeling van regenwater in de bodem. De grondwaterlagen vormen onze ondergrondse waterreserves. Ondergronds wordt het water niet vervuild, zodat de kwaliteit van dit water enkel beïnvloed wordt door de geologische formaties waar het ingesijpelde water doorheen is gevloeid. Vervuiling door menselijke activiteit (bijvoorbeeld door landbouw) doet er min of meer lange tijd over alvorens de grondwaterlaag te bereiken. De « percolatietijd » varieert van enkele jaren tot meerdere eeuwen, afhankelijk van de diepte van de laag en de aard van de geologische formaties die doorlopen moeten worden. De vervuiling die men aantreft in ondergrondse drinkwatervoorraden werd soms tientallen jaren eerder door de boer uitgestrooid. Het wegnemen van de vervuiling uit grondwaterlagen is dus een traag proces. Zelfs indien niet langer vervuild wordt, zullen de eerste tekenen van verbetering pas op het einde van de percolatietijd zichtbaar worden. Ter vergelijking, het water van een rivier waar niet langer in vervuild wordt kan al na enkele jaren weer proper zijn. De verontreinigingen in regenwater verdwijnen onmiddellijk als er geen vervuilende atmosferische stoffen meer in belanden. Dat is de reden waarom binnen afzienbare tijd, de enige bron van kwalitatief drinkwater, en toegankelijk voor de hele wereld, de regen zal zijn. Het water uit de grondlagen is vaak te kalkrijk (hard water) en bevat te veel mineralen, zelfs als is het niet vervuild. Het is maar zelden biocompatibel. Toch is het aanvullen van de grondwaterlagen, voor een duurzame landbouw en voor de goede werking van ecosystemen, onmisbaar.

BOVEN

Helofytenfilter

Is een « natuurlijk » zuiveringsproces met behulp van planten, met als principe het gebruik van waterplanten om afvalwater of vervuild water te zuiveren. Het doel ervan is hetzelfde als bij de klassieke zuiveringssystemen: zuiveren om een zuiver water te kunnen lozen, zonder zich verder om iets anders te bekommeren. Men doet een beroep op de planten om stikstof en fosfor uit het afvalwater op te nemen (de zogenaamde « tertiaire » zuivering). Ze stimuleren ook de vorming van bacteriële kolonies, die mee helpen zuiveren. Dit is echter een heel ander procédé dan dat van de eindbewerkingsvijver van TRAISELECT. Zuivering door planten is enkel gerechtvaardigd indien men het spoeltoilet blijft gebruiken, en daardoor is zuivering dmv planten een techniek van het klassieke sanitaire beheer. Hij hoort dus niet bij de technieken van het ecologisch sanitair beheer.

BOVEN

Huishoudelijk afvalwater

Afvalwater dat geloosd wordt in de vorm van grijs of zwart water. In het klassieke sanitair beheer worden deze twee soorten afvalwater door elkaar gemengd en samen behandeld. In het ecologische sanitair beheer probeert men geen zwart water te veroorzaken. Brengt men er toch voort, dan wordt het gescheiden van grijs water verzameld en behandeld.

BOVEN

Humus

Organische materie met bruine kleur, afkomstig van de afbraak van planten- en dierenresten. Het gaat om een zeer complexe substantie die altijd aanwezig is in vruchtbare grond. Hij ligt aan de basis van de natuurlijke vruchtbaarheid en fysieke structuur van een bodem. Het ecologisch sanitair beheer richt daarom zijn aandacht op de recyclage van biomassa om er humus van te maken. De klassieke zuivering daarentegen vernietigt deze biomassa-grondstof waarmee humus gemaakt kan worden.

BOVEN

Hydrofoorsysteem

Een systeem dat dient om regenputwater onder druk doorheen de leidingen in huis te sturen. Als de installatie ook een reservoir bevat om de druk te regelen (bovenop de manometer waarmee de pomp uitgerust is), dan spreekt men van een « hydrofoorgroep ».

BOVEN

IE

De afkorting voor inwoner-equivalent.

BOVEN

Insijpelingsput

Zie Bezinkput.

BOVEN

Insijpelingsveld

Een beplante zone die dient om water uit de buurt of grijs water te verspreiden en in de bodem te laten infiltreren. De insijpeling van grijs water, voortgebracht door residentiële wijken van een stad, en eerst behandeld in een grijswaterzone, is niks anders dan de inzet van de laatste fase van een individuele zuiveringssysteem voor grijswater, maar dan op stedelijke schaal. Het werkt op dezelfde manier als de bezinkput of de verspreidingsbuis van individuele installaties. Op die manier behandeld, keert het door de gezinnen gebruikte water integraal terug naar de ondergrondse reserves. De watercyclus wordt zo dus niet verstoord. Deze handelwijze is daarom in het bijzonder interessant voor droge streken.

BOVEN

Inwoner-equivalent (IE)

Een inwoner-equivalent wordt wettelijk gedefinieerd als 60 g/dag BZV5 vervat in 180 liter afvalwater. Deze waarde is het gemiddelde gemeten in afvalwater dat zowel zwart water als grijs water bevat.

BOVEN

Klassiek sanitair beheer

Een antropocentrische benadering van sanitair beheer die eigenlijk valt onder het hygiënisme (saneren = gezond maken) met als enige bekommernis de bevolking te vrijwaren van elk contact met vermoede ziektekiemen. Zuivering is daartoe de techniek bij uitstek. Lozingen van gezuiverd water gebeuren bij voorkeur in waterlopen. De droge reststof na zuivering wordt doorgaans verbrand, begraven of verspreid over landbouwgronden. Deze handelwijze leidt zonder uitzondering tot vervuiling van het leefmilieu.

BOVEN

Leefmilieuprestaties

Een reeks leefmilieuparameters die worden gebruikt in het ecologisch sanitair beheer. De analysemethodes gaan een flink stuk verder dan die voor het bepalen van de zuiveringsprestaties. Zij vormen een holistische benadering met betrekking tot leefmilieu-impact, en omvatten water- en energieverbruik, lucht-, water- en bodemvervuiling, de verstoring van de waterhuishouding van een waterloop waarin gezuiverd water geloosd wordt, recyclage versus productie van afval, bodemherstel, vorming van humus, enz.

BOVEN

Mesofiele micro-organismen

Zijn micro-organismen die kunnen leven tussen temperaturen tussen 20°C à 45°C, en wier ontwikkeling optimaal is bij 37°C. In een gistingstank voor organisch materiaal gebruikt voor de productie van biomethaangas, kunnen verschillende types van bacteriën zich spontaan ontwikkelen, afhankelijk van de temperatuur van het materiaal. De temperatuur waarbij mesofiele bacteriën actief zijn, is onder meer terug te vinden in het slib van grijswaterputten. Wanneer de temperatuur boven de 40°C (tot 50°C) stijgt, verschijnen andere methaanproducerende bacteriën, de thermofielen. Als men vertrekt van een gegeven hoeveelheid te vergisten materiaal, dan zullen vergistingsinstallaties op lagere temperatuur (met mesofiele bacteriën) méér methaan produceren, maar aan een beduidend lagere snelheid dan installaties op hogere temperatuur, waar thermofiele bacteriën aan het werk zijn.

BOVEN

Methode Jean Pain

Een bio-energie-systeem gebaseerd op aërobe compostering van verkleind kreupelhout, ontwikkeld door Jean Pain. Zijn systeem dekte zijn energiebehoeften voor de volle 100%. Hij verwarmde er zijn water mee tot 60°C aan een tempo van 4 liter/minuut, dat hij gebruikte voor huishoudelijke warmwatertoepassingen en voor verwarming. Ook paste hij een anaërobe techniek toe op diezelfde te composteren materialen, en produceerde op die manier voldoende methaan om een elektrogeengroep, een gasfornuis en zelfs zijn auto te doen werken.

BOVEN

Microfiltratie

Een filtratiesysteem met een porositeit van minder dan één micron met als doel het verwijderen van bacteriën uit het water. De chemische samenstelling van het water wordt er niet door gewijzigd: de opgeloste zouten blijven erin. Microfiltratie gebeurt vaak met behulp van een microporeus membraan, zoals een keramisch membraan. Dit is een zeer interessante alternatieve oplossing voor chemische ontsmetting, omdat hij er de nadelen, nl. de wijziging van de elektrochemische en biologische eigenschappen van het water, niet van heeft. Microfiltratie wordt vaak aangevuld met een actievekoolfilter. Deze laatste vervolledigt de zuivering door het verwijderen van organo-chemische verontreinigingen (pesticiden), alsook van onaangename geuren en smaken. Microfiltratie in combinatie met actieve kool wordt gebruikt om regenwater drinkbaar te maken of ander water dat chemisch evenwichtig is, maar besmet met bacteriën. Het nut ervan voor de verbetering van leidingwater is eerder twijfelachtig, omdat daarin bacteriën via chemische weg (chloor) reeds gedood werden. Microfiltratie is helemaal misplaatst in het geval van een chemisch onevenwichtig water.

BOVEN

Nanofiltratie

Een filtratietechniek die gebruikt wordt om drinkwater te maken vanuit een voornamelijk door zout sterk vervuilde bron, en die erin bestaat het water doorheen een halfdoorlatend membraan te stuwen. De membraanporiën zijn iets groter dan die bij de omgekeerde- osmosetechniek, nl. tussen 1 en 10 nanometer, tegenover minder dan 0,5 nanometer diameter voor omgekeerde osmose.

BOVEN

Natte zone

Een gebied waar de bodem permanent of tijdens bepaalde seizoenen met water verzadigd is. Dergelijke ruimtes kunnen geheel of gedeeltelijk onder water lopen, zij het ondiep. Het gaat onder meer over waterrijke gebieden, moerassen, moerasland, veengebied, al of niet natuurlijk of kunstmatig, tijdelijk of permanent, waar het water stilstaat of stroomt, en zoet, zout of brak is (zoals bepaald door de Conventie van Ramsar).

BOVEN

Omgekeerde osmose

Een heel fijn filtratiesysteem dat tegenwoordig gebruikt wordt voor waterzuivering, waarbij het water doorheen een semi-doorlaatbaar membraan gestuwd wordt. Het membraan houdt opgeloste zouten en andere deeltjes vast aan de ene kant, en laat het gezuiverde water door naar de andere kant. Een dergelijk systeem kan deeltjes, bacteriën, virussen, organische verbindingen en ionen van minder dan 0,5 nanometer diameter filteren. In tegenstelling tot microfiltratie, verandert omgekeerde osmose de chemische samenstelling van het water wel. Voor één liter gefilterd water zal een dergelijk systeem 3 tot 10 liter water verbruiken – en lozen – om het membraan te spoelen en om de achtergebleven onzuiverheden te verwijderen. Men kan op dit moment niet om omgekeerde osmose heen indien men van leidingwater biocompatibel water wil maken. Het systeem laat (gelukkig) nog een klein beetje minerale zouten in het gefilterde water over. In tegenstelling tot wat sommige verkopers van filtratiesystemen aanbevelen, is het onverantwoord en zelfs schadelijk voor de gezondheid om na het omgekeerde-osmosesysteem nog een extra systeem te plaatsen dat de laatste minerale resten uit het water verwijdert.

BOVEN

Oxidator

Elke stof die elektronen kan opnemen van een andere stof. Bijvoorbeeld: als zuurstof ijzerelektronen opneemt, wordt ijzeroxide gevormd, algemeen gekend als roest. Oxidatie manifesteert zich onder andere in corrosie. Wanneer een oxidator elektronen opneemt, wordt hij gereduceerd. De reductie (of de opname van elektronen) is dus het tegenovergestelde van de oxidatie. Stoffen die in staat zijn om elektronen af te staan worden reductoren genoemd. Vitamine C of ascorbinezuur is een reductor.

BOVEN

pH

Is de afkorting van « potentia Hydrogenii »: een maat voor de concentratie aan waterstofionen [H+] in een vloeistof. Het waardenbereik voor de pH bevindt zich tussen 0 en 14, met 7 als de neutrale waarde. Een oplossing is zuur als de pH ervan lager is dan 7, en basisch als hij hoger is dan 7. Met de huidige technieken wordt de pH-meting teruggebracht tot een elektrische potentiaalmeting. De pH-waarde van een oplossing kan ook geschat worden aan de hand van linten van indicatorpapier. Daartoe dompelt men het indicatorpapier in de oplossing en vergelijkt men de kleur die verschijnt op een geijkte kleurenschaal.

BOVEN

PLUVALOR

Dit neologisme is de samensmelting van de woorden « VALORisation de l’eau de PLUie » (valorisatie van regenwater). Het woord PLUVALeur (MEERwaarde) suggereert een verhoging van de waarde (plus-value) van de woning waar dit systeem geïnstalleerd is, met regenwater als het symbool van het blauwe GOUD.

BOVEN

PLUVALOR-systeem

Een systeem waarmee regenwater integraal wordt opgevangen en gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, met inbegrip van het gebruik als drinkwater. Het is geen gecommercialiseerd systeem, maar eerder een voor iedereen toegankelijk concept.

BOVEN

Pneumatische peilmeter

Niveausonde om het waterniveau in de regenwaterput te meten. Daartoe gebruikt men vaak een peilstok. Met behulp van een manuele zuiger meet deze de veroorzaakte daling van de luchtdruk in een buis die tot op de bodem van de put is aangebracht. Die drukdaling is recht evenredig met de hoogte van het waterniveau. De apparaten in de handel, die meestal verkocht worden om het mazoutniveau in reservoirs te meten, drukken de putinhoud uit in een percentage; 100 % komt overeen met een volle put, 0 % met een lege put.

BOVEN

Randstedelijk

Betrekking hebbend op het gebied net buiten de stad, op de grens tussen de stad en het platteland. In deze zones met veel eengezinswoningen, is het gebruik van strooiseltoiletten of BST’s technisch goed mogelijk. Daardoor is ook selectieve zuivering van grijs water in de tuin mogelijk met behulp van het TRAISELECT-systeem.

BOVEN

Redox

Zie Redoxreactie.

BOVEN

Redoxreactie

Dubbel verschijnsel van oxidatie en reductie in de scheikunde, waarbij een elektron (of meerdere) overgaan van een ion of molecule naar een andere. Zie de uitleg onder oxidator.

BOVEN

Reductor

Het tegenovergestelde van een oxidator (zie aldaar).

BOVEN

Regenwaterput

Is een put voor de opslag van regenwater, ondergronds geplaatst om temperatuurschommelingen zo klein mogelijk te houden en op die manier een betere bewaring van het water te verzekeren. De put wordt bij voorkeur ofwel uit beton ofwel uit metselwerk ofwel uit kalksteen vervaardigd, omdat die materialen de minerale samenstelling van het opgevangen regenwater in evenwicht brengen. In de put wordt een gescheiden bezinkingscompartiment voorzien, of anders een afzonderlijke bezinkingsput, die vóór het opslagreservoir geplaatst wordt. In feite is een goede regenwaterput niets anders dan de kunstmatige nabootsing van een ondergrondse rotsholte, waarin water zeer goed bewaart.

BOVEN

Recupwater

Is het water dat gerecupereerd kan worden na biologische zuivering in de grijswaterput. Aangezien het water na deze zuivering telkens opnieuw gerecupereerd en hergebruikt kan worden, of weer opgenomen kan worden in grote natuurlijke watercyclus, heeft het geen zin meer om te spreken over afvalwater. Het EAUTARCIE-systeem produceert immers geen afval meer, wel nieuwe grondstoffen en/of natuurlijke hulpbronnen.

BOVEN

rH2

Is een maat voor de beschikbare elektronen in een vloeistof, waarmee aangeduid wordt welk oxidatie- of reductiepotentieel die vloeistof heeft. Het waardenbereik van de rH2 gaat van 0 tot 42, met 28 als redox-neutrale waarde. Een oplossing is reducerend (ten opzichte van chemisch puur water) als de rH2 ervan lager ligt dan 28, en oxiderend als hij hoger ligt dan 28. De rH2 is één van de 3 sleutelwaarden (één van de coördinaten) van de BEV.

BOVEN

Rizosfeer

Dat deel van de bodem waarin de wortelsystemen (de wortels) van de planten zich bevinden. Niet alleen neemt men er de opname van nitraten en fosfaten waar, maar ook een intensieve denitrificatie door bactériën. Bij afwezigheid van stikstof (zwart water) worden de elektrisch polaire macromoleculen van zepen en detergenten stevig door de bodemdeeltjes gefixeerd, waarna ze worden afgebroken door een bacteriële flora in water en koolstofdioxide. De insijpeling van zwart water in de rizosfeer of via een gracht zonder afloop waarin planten zich ontwikkelen vormt een veel doeltreffendere oplossing voor de bescherming van het leefmilieu dan de beste elektromechanische individuele zuiveringssystemen.

BOVEN

SAINECO

Dit neologisme is het resultaat van de samentrekking van de woorden « asSAINissement ÉCOlogique ». In het Nederlands vertaald als EAUTARCIE’s ECOSAN, wil SAINECO zich distantiëren van het dubbelzinnige begrip ECOSAN (ecological sanitation).

BOVEN

Sedimentfilter

Een voorziening die onderaan een regenvalgoot geplaatst wordt om bladeren en andere onzuiverheden tegen te houden zodat ze niet in de regenwaterput belanden. Op die manier kan men het aantal onderhoudsbeurten van de put verminderen. Gewoonlijk wordt deze filter in de grond gestopt op een plaats waar meerdere regenafvoerbuizen samenkomen die naan de regenwaterput leiden.

BOVEN

Sulfonaten

Dodecylbenzeensulfonaat en afgeleiden vormen al geruime tijd een klasse van detergenten gebruikt voor de was, omwille van hun goede reinigende eigenschappen en hun lage prijs. Metingen die we in 1998 uitvoerden in de laboratoria van de Universiteit van Bergen hebben aangetoond dat deze petrochemische producten in een grijswaterput twee maal zo snel afbreken als de klassieke natuurlijke zepen, zoals de zogenaamde Marseillezeep. In het geval men loost in een oppervlaktewater, dan kunnen de restanten van het afbraakproces van petrochemische detergenten wel nog milieuschade aanrichten, terwijl dat minder het geval is met de klassieke zepen (stearaten en natrium- en kaliumoleaten). Echter, als afvalwater, gezuiverd of niet, in de bodem insijpelt, dan is hun leefmilieu-impact nul, wat ook de oorsprong van hun productie moge zijn. Dit experimentele feit heeft geleid tot de formulering van het 3e principe van het ecologisch sanitair beheer.

BOVEN

Teelt op biogestuurd strooisel

Techniek voor het kweken van dieren (varkens, kippen, enz.) in gebouwen, waarbij de bodem (vaak verhard, maar bij voorkeur is de bodem de aarde zelf) bedekt is met een strooisel (meestal stro, maar ook houtsnippers, papier, versnipperd karton, verkleinde plantenresten, enz.) dat iedere dag moet ververst worden. Deze techniek vertegenwoordigt minder dan 5% van de industriële kwekerijen in het Westen, en beoogt de verbetering van de luchtkwaliteit van de arbeiders die er werken, of ook een betere contrôle van het beheer van dierlijke mest. De benaming BST is geïnspireerd op deze techniek waarmee hij het principe deelt (indien correct toegepast). De kweek op biogestuurd strooisel is een oplossing voor de vervuiling veroorzaakt door gier. Het is immers zo dat het gebruik van doordrenkt en gecomposteerd strooisel in de landbouw geen enkele vervuiling van water door nitraten teweegbrengt.

BOVEN

Thermofiele micro-organismen

Dit zijn micro-organismen die kunnen leven bij temperaturen tussen 40°C en 70°C, wier ontwikkeling optimaal verloopt bij 55°C. In een composteerinstallatie bedoeld voor de productie van biomethaan kunnen zich spontaan meerdere soorten bacteriën ontwikkelen naargelang van de aanwezige temperatuur, waaronder de mesofiele en de thermofiele. Bij een gegeven hoeveelheid te composteren materiaal, produceren lage-temperatuurinstallaties (met mesofiele bacteriën) meer methaan, maar aan een beduidend lagere snelheid dan hoge-temperatuurinstallaties die met thermofiele bacteriën werken.

BOVEN

TRAISELECT

Dit neologisme is het resultaat van de samentrekking van de woorden « TRAItement SÉLECTif » (selectieve behandeling).

BOVEN

TRAISELECT-systeem

Een biologische zuiveringssysteem voor grijs water. Het vormt het eerste element in een benadering die de selectieve zuivering van afvalwaterbeoogt, en van zwart water. Het is niet verkrijgbaar in de handel, maar is eerder een concept dat voor iedereen toegankelijk is.

BOVEN

Veilig gebruikswater

Zie Veilig nutswater.

BOVEN

Veilig nutswater

Begrip gelanceerd door Joseph Országh in 1996 [2]. Het betreft hier water dat weliswaar niet de kwaliteit van « drinkwater » heeft, maar de toevallige inname van een dergelijk water in kleine hoeveelheden zal ook geenszins de gezondheid schaden. Het kan gebruikt worden voor alle niet-voedingsgebonden huishoudelijke toepassingen. Wanneer men vertrekt van regenwater, verkrijgt men dergelijk water al na eenvoudige filtratie op 10 micron. Veilig gebruikswater is één van de sleutelelementen van het duurzame waterbeheer in de wereld. Het gebruik ervan vloeit rechtstreeks voort uit het eerste principe van het ecologisch sanitair beheer: de waterkwaliteit aanpassen aan het gebruik dat men ervan maakt. Water verbruiken dat tegen hoge kosten drinkbaar gemaakt werd voor alle toepassingen is een keuze die niet past in het concept van duurzaam beheer. Sommigen « ontdekken » vandaag (2009) onschadelijk water – dat ze « hygiënisch kraantjeswater » noemen - als onderdeel van de « nieuwe paradigmata » van het waterbeheer. Die nieuwe paradigmata bevatten reeds twee elementen vermeld in de Zes principes van EAUTARCIE's ecologisch sanitair beheer.

[2]
Ref.: J.Országh en P.Lor, « PLUVALOR & TRAISELECT: inleiding tot ecologisch waterbeheer in de woning », Uitgeverij Enviroways, Université de Mons, Bergen, 1996.

BOVEN

Versnipperd griendhout

Zie Versnipperd hakhout.

BOVEN

Versnipperd hakhout

Een techniek die de wijze waarop loofbossen humus op de bosbodem genereren, nabootst. Takken van loofbomen worden versnipperd, en de snippers worden op landbouwakkers uitgespreid of ingewerkt om de verarmde gronden te herstellen. Samen met de composteertechniek van Jean Pain en de boominzaaitechniek van Paul Moray, is de BRF in het Frans (of RCW in het Engels) één van de hersteltechnieken voor beschadigde ecosystemen.

BOVEN

Verspreidingsbuis

Een ondergrondse leiding of een geheel van zulke leidingen langswaar men afvalwater rechtstreeks in de bodem laat sijpelen. Verspreiding in de bodem is een techniek die vooral gebruikt wordt bij individuele waterzuiveringssystemen voor de afvoer van het gezuiverde water. Indien men hiermee zwart water behandelt, zal een dergelijk systeem het grondwater vervuilen met nitraten. Hoe beter het zuiveringssysteem in dat geval werkt, hoe meer men het grondwater zal vervuilen. Om die reden is deze techniek eigenlijk alleen maar geschikt voor de insijpeling in de bodem van grijs water dat vooraf behandeld werd in een grijswaterput. In dat geval is de impact op het leefmilieu onbestaande.

BOVEN

Waterhuishouding

Is de manier waarop regenwater zich over een gegeven regio verdeelt via afvloeiing, bodeminsijpeling en verdamping. De waterhuishouding maakt dus integraal deel uit van de watercyclus.

BOVEN

Waterloze toiletten

De naam waterloos toilet wordt gebruikt voor iedere inrichting die menselijke mest verwerkt zonder die te lozen in water. In tegenstelling tot wat gangbaar gedacht wordt, hebben niet alle waterloze toiletten een even gunstige impact op het leefmilieu. Waterloze toiletten kunnen volgens verschillende criteria ingedeeld worden. Sommigen spreken over interne of externe composteertoiletten. Ze kunnen ook volgens hun werkingsprincipe ingedeeld worden. Volgens deze indeling onderscheidt men drie generaties waterloze toiletten.

BOVEN

Waterpeildetectie

Apparaat om het waterniveau in de regenwaterput te meten met het oog op een goed beheer van het water in de put. Er zijn verschillende systemen op de markt, met name systemen met vlotter en tegengewicht, elektronische ultrasone systemen, en ten slotte de pneumatische peilmeters.

BOVEN

WC

Afkorting van « Water closet ».

BOVEN

Zaagseltoilet (« Sawdust toilet »)

Een variante op het biogestuurd strooiseltoilet, met hetzelfde werkingsprincipe, maar met een hoofdrol voor houtzaagsel als strooisel, ontwikkeld door Joseph Jenkins (auteur van « The Humanure Handbook ») [3]. De naam is onlangs door J. Jenkins zelf veranderd naar « Humanure toilet » of stoelmesttoilet, omdat hij uit eigen ervaring leerde dat zaagsel niet het enige bruikbare strooisel is.

[3]
Ref.: J. Jenkins, « The Humanure Handbook: A Guide to Composting Human Manure », vertaald « het handboek der stoelmest: een gids voor het composteren van menselijke mest », Uitgeverij Joseph Jenkins Inc., 1re uitgave in 1994, 3e uitgave in 2005.

BOVEN

Zuivering door planten

Zie zuiveringssystemen met planten en Helofytenfilter.

BOVEN

Zuiveringssysteem met planten

Zie Helofytenfilter.

BOVEN

Zuiveringsprestaties

Het in de klassieke sanitair beheer gebruikte werkinstrument bij uitstek, met de klemtoon op de graad van verwijdering van de vuilvracht uit een afvalwater door een zuiveringssysteem. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de verhouding, uitgedrukt in percentage, tussen de vuilvracht die de installatie binnenkomt en het gezuiverde water dat de installatie verlaat.

BOVEN

Zuivering van huishoudelijk afvalwater

Het doel van zuivering is « de vermindering van de leefmilieu-impact teweeggebracht door de lozing van huishoudelijk afvalwater ». In het klassieke sanitaire beheer zal men daartoe proberen een zo proper mogelijk water in het ontvangende milieu te lozen, zonder evenwel rekening te houden met andere vormen van leefmilieu-impact (meer bepaald die van het zuiveringsslib, de chemische behandelingen en de vernietiging van organische massa). De klassieke zuivering verwijdert dus de vuilvracht uit het water door biologische oxidatie. Er worden ook chemische procédés ingezet om de biologische zuivering te vervolledigen. Voorrang wordt gegeven aan de lozing van gezuiverd water in oppervlaktewateren. In het ecologisch sanitaire beheer is zuivering geen doel op zich, maar wel de inpassing van de huishoudelijke activiteiten in de grote natuurlijke cycli. Alleen zo houdt men de wereldwijde leefmilieu-impact ervan zo klein mogelijk.

BOVEN

Zwart water

Afvalwater afkomstig van toiletten en urinoirs, met inbegrip van fecaal water. In tegenstelling tot grijs water, bevat zwart water veel stikstof (98% van de stikstof van stedelijk afvalwater komt voort uit toiletten) en veel fecale ziektekiemen.

BOVEN

Home - Inleiding - Ecologisch sanitair beheer en EAUTARCIE - Regenwater opvangen - Grijswaterbeheer - Waterloze toiletten - EAUTARCIE wereldwijd - Het gezamenlijke beheer van water en biomassa - Bezinningen over waterbeleid - Sitemap